Opšti uslovi korišćenja
Alboomio

Opšti uslovi korišćenja

ALBOOMIO

 

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), se reguliše pravni/ugovorni odnos između preduzetnika:

 • TRGOVINSKA RADNJA ALBOOMIO BEOGRAD;

·         Ulica: Živka Petrovića broj 11, Beograd-Zemun;

·         MB:65660512;

·         PIB:111782844;

·         Pretežna delatnost: trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta;

·         Naziv aplikacije: ALBOOMIO;

·         Broj telefona:  +381 655669 457

·         Imejl adresa: office@alboomio.rs

·         Web adresa: www.alboomio.rs

koji je vlasnik i pod čijom je kontrolom multiplatformska aplikacija pod nazivom Alboomio(u daljem tekstu: „Aplikacija“)

i

korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Aplikacije, kao i prava i obaveze Korisnika prema Aplikaciji i uslugama koje Aplikacija pruža, a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA:

„Usluga“ – usluga koju pruža Aplikacija, odnosno usluga izrade i dostave poručenog albuma sa odabranim fotografijama korisnika.

„Fotografije“ – odabrane fotografije iz privatne galerije korisnika odnosno iz privatne galerije sa njegovog mobilnog telefona/profila sa facebook.com-a/profila sa instagram.com-a.

„Profil“ – profil na facebook.com-u ili na instagram.com-u

„Korisnik“ ili „Korisnik usluga“ – fizičko lice koje je preuzelo Aplikaciju sa svog uređaja, poručilo Uslugu i u te svrhe stavilo Aplikaciji na raspolaganje Fotografije.

„Korisnik aplikacije“- fizičko lice koje je preuzelo Aplikaciju sa svog uređaja ali još uvek nije Korisnik, odnosno još uvek nije izvršilo porudžbinu Usluge.

 „Aplikacija“ „Davalac usluga“ – multiplatformska aplikacija pod nazivom Alboomio koja je u vlasništvu i pod kontrolom preduzetnika MARKO NEDIĆ PR TRGOVINSKA RADNJA ALBOOMIO BEOGRAD, ul. Živka Petrovića broj 11, Beograd-Zemun, MB: 65660512, PIB: 111782844, koji svoju poslovnu delatnost obavlja na internetu, putem Aplikacije, a koja se bavi pružanjem Usluga.

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Aplikacije i koje je zaduženo za interakciju sa Korisnicima/Korisnicima aplikacije.

„Potvrda identifikacije“ – radnja sa kojom se identifikuje Korisnik/Korisnik aplikacije i potvrđuje uspešno preuzimanja Aplikacije od strane Korisnika/Korisnika aplikacije  slanjem konfirmacije Korisniku/Korisniku aplikacije putem imejla od strane Aplikacije.  

„Cenovnik“ – dokument istaknut na odgovarajućem mestu na Aplikaciji, a u kome su izražene naknade koje Korisnici plaćaju za korišćenje određenih Usluga, a na osnovu kog se formira Cena za svaku konkretnu uslugu.

„Cena“ – iznos naknade za konkretnog Korisnika, istaknut u ponudi Aplikacije, a koju Korisnik plaća preko predračuna ili pouzećem, u zavisnosti od toga za koju opciju se opredelio.

„Poručivanje“ – aktivna radnja Korisnika aplikacije koja se vrši klikom na odgovarajuće polje na Aplikaciji, i nakon odabira određenih opcija u odnosu na izvršenje Usluge, koje se ima smatrati pozivom da se učini ponuda od strane Aplikacije.

„Ponuda“ – dokument istaknut od strane aplikacije nakon poručivanja Usluge od strane Korisnika aplikacije, a u kom se ističe broj Fotografija, Cena i rok za izvršenje Usluge od strane Aplikacije.

Prihvat ponude“ – aktivna radnja izvršena klikom na određeno polje na Aplikaciji, koje se ističe na adekvatnom mestu u okviru Ponude, i nosi naziv „Prihvatam“, koja predstavlja trenutak zaključenja ugovora između Aplikacije i Korisnika, a koji za predmet ima Uslugu.

„Ponuda i Prihvat ponude“ - predstavljaju sastavni deo ugovora.

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta.

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija:

MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca; American Express svih banaka izdavalaca.

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine usluga (Servisa).

„Banka“ – Banca intesa AD, Beograd

 

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima, dizajnu i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima, i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti“ - opšti akt Aplikacije i koji predstavlja sastavni deo ovih Uslova, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Aplikacije, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika/Korisnika aplikacije, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika/Korisnika aplikacije da Aplikacija u svojstvu Rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

 

1.            UVODNE ODREDBE

1.1      Da bi Korisnici/Korisnici aplikacije uspešno mogli da pristupe Aplikaciji kao i da koriste njene usluge, neophodno je da pročitaju ove Uslove i Politiku privatnosti i prihvate ova dva dokumenta čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Aplikacije.

1.2      Aplikacija može promeniti Uslove kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Aplikacije, i u ostalim slučajevima, uz isticanje izmena na Aplikaciji, i uz prethodno obaveštenje Korisnika/Korisnika aplikacije. Davalac usluge naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Uputstva za rad e-commerce prodajnog mesta“, kao i dokumenta „Administratorsko uputstvo za implementaciju e-commerce usluge“, od strane Banke.

1.3      Uslugu Aplikacije može da koristi punoletno lice koje ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije i koje je sposobno da izvrši Prihvat ponude i preuzme obavezu koje iz te radnje nastaju (naročito obaveze na plaćanje cene za ugovorenu uslugu), pa Korisnici prihvatom ovih uslova potvrđuju da ispunjavaju ovaj uslov. 1.4 Prihvatom ovih Uslova Korisnici/Korisnici aplikacije potvrđuju da ispunjavaju uslove iz člana 1.3.

1.5.     Ovi uslovi su usklađeni sa opštim zahtevima, preporukama, ograničenjima propisanim od strane Banca intesa AD, Beograd, koja predstavljaju Standarde koje treba da zadovolji Davalac usluge u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

 

2.            PREUZIMANJE APLIKACIJE I PRISTUP NJENIM USLUGAMA

2.1      Korisnik/Korisnik aplikacije preuzimaju Aplikaciju bez naknade, odnosno besplatno sa odgovarajuće prodavnice aplikacija odnosno odgovarajućeg Appstore-a.

2.2      Nakon preuzimanja Aplikacije, Korisnik/Korisnik aplikacije pristupa kreiranju naloga na Aplikaciji.

2.3      Kreiranje naloga se sastoji od unosa privatne imejl adrese i lozinke za korišćenje Aplikacije, kao i prihvata ovih Uslova i Politike privatnosti.

2.4      U cilju zaštite i bezbednosti pristupa aplikaciji od strane Korisnika/Korisnika aplikacije, potrebno je da kreirana lozinka bude “snažna” i kompleksna, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka Aplikacije je da se lozinka sastoji iz nepravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

2.5      Nakon unosa privatne imejl adrese, Korisniku/Korisniku aplikacije na navedenu imejl adresu stiže imejl verifikacije od strane Aplikacije.

2.6      Verifikacije imejl adrese iz člana 2.3 vrši se na način što se Korisniku/Korisniku aplikacije šalje link ili kod od strane Aplikacije, preko koga se vrši potvrda.

2.7      Nakon ove radnje Administrator vrši Potvrdu identifikacije i omogućava Korisniku/Korisniku aplikacije pristup uslugama i sadržaju na Aplikaciji.

 

 

3.            PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

3.1         Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine

(u daljem tekstu: „Prava“) na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Aplikacije, kao i izgledu i dizajnu koji se prikazuje na Aplikaciji i njenim proizvodima pripadaju Aplikacije kao nosiocu, i kao takva se ne prenose na Korisnike/Korisnike aplikacije.

3.2         Aplikacija ima imovinska prava u pogledu svog autorskog dela (svih materijala

i sadržaja koji su dostupni Korisnicima/Korisnicima aplikacije), te i pravo na isključivo ekonomsko iskorišćavanje svog dela.

3.3         Aplikacija ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli stavljanje u promet originala ili umnoženih primeraka svog proizvoda/usluge, prodajom ili drugim načinom podobnim da prenese pravo svojine na komercijalnom osnovu,  sve u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima.

 

4.            PLAĆANJE USLUGE

4.1      Naknada za korišćenje Usluge naplaćuje se od Korisnika usluge i to na dva načina:

            -uplatom koje se vrši po izdatom predračunu (profakturi); ili

            -uplatom koje se vrši pouzećem.

            -plaćanje putem platnih karticama

4.2.     Pre kreiranja Ponude, Davalac usluge pruža Korisniku mogućnost izbora jednog od tri načina plaćanja iz člana 4.1.          

4.3      Korisnik vrši izbor iz člana 4.2 prema svojim preferencama, i to aktivnom radnjom koja se ogleda u kliku na odgovarajuće polje na Aplikaciji.

4.4      Uplata po izdatom predračunu (profakturi) vrši se tako što Aplikacija izdaje Korisniku profakturu (preračun) sa naznačenim iznosom i uputstvima za uplatu, sve u skladu sa dostavljenom Ponudom.

4.5      Predračun iz člana 4.4 dostavlja se elektronskim putem u najkraćem roku odnosno u roku koji nije duži od 5 (pet) radnih dana.

4.6      Korisnik je dužan da izvrši uplatu na način i u iznosu kako je previđeno u predračunu iz člana 4.4 i to u roku od 5 (pet) dana od dostavljanja predračuna.

4.7      Davalac usluga se obavezuje da Korisniku izda fakturu (račun) u roku od 2 (dva) dana po izvršenoj uplati po profakturi (predračunu).

4.8      Ukoliko se Korisnik odluči za opciju plaćanja pouzećem, plaćanje će se vršiti u skladu sa pravilima servisa za dostavu koje koristi Aplikacija, a koje se prikazuju na sledećoj internet adresi:  http://www.postexpress.rs/

4.9      Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

4.10. Plaćanje putem platne kartice – Sprovodi se uz pomoć „Banca Intesa ad Beograd“, MB: 07759231 (u daljem tekstu: „Banka“) tako što davalc usluga  preusmerava Korisnike na zaštićenu web adresu Banke  predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije u skladu sa Administratorskim uputstvom za implementaciju e-commerce usluge Banke.

4.10.1.Davalac usluge koristi tzv. Purchase ili SMS (SingleMessage) tip transakcije – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartica Korisnika prilikom naručivanja usluga tj. zaduženje računa Korisnika kartice se dešava istovremeno sa autorizacijom.

4.10.2.Davalac usluga nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Korisnika.

4.10.3.Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

4.11. Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke  za rad e-commerce servisa

Kada je plaćanje platnim karticama iz člana 4.10. u pitanju, Davalac usluge je ustanovio sledeće uslove i pravila:

4.11.1. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

4.11.2. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Davaocausluge.

4.11.3. U slučaju povraćaja sredstava kupcu, iz razloga previđenih zakonom ili ovim Uslovima, a koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davalac usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

4.11.4. Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Davalac usluga Korisniku predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente:

 • podaci o tome da li je račun zadužen uspešno ili neuspešno,
 • podaci o korisniku (ime i prezima, email adresa),
 • podaci o narudžbini – predmetu plaćanja (ukupnu, cenu, porez, JIB narudžbine),
 • podaci o privrednom društvu – Davaocu usluge u korist čijeg računa je plaćanje izvršeno/trebalo da bude izvršeno,
 • podaci o transakciji koji podrazumevaju
 • datum i vreme,
 • parametri dodeljene od strane banke - AUTH_CODE, PAYMENT_ID i TRANSACTION_ID.

4.11.5. Davalac usluga prihvata sve validno prezentovane platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC i Maestro platnu karticu.

4.11.6. Postupak Davaoca usluge iz člana 4.11.5. ne sprečava Davaoca usluge da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

4.11.7. Nakon završenog procesa naručivanja, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Davalac usluge je u obavezi:

·         da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će biti naknadno dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to: TRANSACTION_ID i  AUTH_CODE.

·         da Korisniku jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom kao i ukupnom cenom naručenog servisa.

 • da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost kupca da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a u vezi člana 1.1.

4.12.     Dostavnica o isporučenim uslugama

4.12.1. Davalac usluge je u obavezi da o isporučenoim uslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su usluga – servis omogućene Korisniku, odnosno ovlašćenoj osobi. S obzirom na to, Davalac usluge će obezbediti postojanje jasnog dokaza kojim se potvrđuje da je poručena roba/usluga uručena Korisniku, sa dostupnom oznakom o datumu i vremenu isporuke.

4.12.2. Dokaz iz člana 4.12.1. se može sastojati od potvrde o preuzetoj pošiljci ukoliko je isporuka izvršena poštom ili drugom kurirskom službom.

4.12.3. Davalac usluge je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 4.12.1, kao i da ih dostavi Banci u slučaju reklamacije transakcije, a na zahtev Banke.

 

5.            PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

5.1      Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnici/Korisnici aplikacije se obavezuju da koriste usluge Aplikacije, preduzimaju aktivnosti na Aplikaciji u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

5.2                  Prihvatanjem ovih Uslova Korisnici/Korisnici aplikacije se naročito obavezuju da:

·         će izvršavati svoje obaveze predviđene ovim Uslovima;

·         neće zloupotrebiti sadržaj na Aplikaciji;

·         neće davati lažne podatke o svom identititetu niti činiti delo krađe tuđeg identiteta;

·         će pružati samo tačne i istinite informacije;

·         neće otkrivati informacije ili dokumenta do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Aplikacije;

·         neće koristiti robote, pauke i druga autorizovana sredstva za pristup Aplikaciji;

·         neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili bi mogla da bude veliko opterećenje za funkcionisanje Aplikacije;

·         neće kopirati, menjati, ili javno prikazivati bilo koji sadržaj koji se nalazi na Aplikaciji, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Aplikacije, a sve u skladu sa Zaknom o autorskom i srodnim pravima;

·         neće ometati ili pokušati da ometaju pravilan rad Aplikacije ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Aplikacije.

 

6.            FUNKCIONISANJE  APLIKACIJE I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

6.1      Nakon prihvata Uslova i Politike privatnosti, kao i Potvrde identifikacije od strane Aplikacije, Korisnik/Korisnik aplikacije može da pristupi svim uslugama i sadržaju Aplikacije.

6.2      Kako bi Korisnik/Korisnik aplikacije mogao da započne sa korišćenjem Usluge, potrebno je da stavi na raspolaganje Aplikaciji Fotografije.

6.3      Korisnik/Korisnik aplikacije omogućava Aplikaciji pristup odabranim fotografijama i to:

 • iz privatne galerije svog mobilnog telefona;
 • sa svog profila na facebook.com-u;
 • sa svog profila na instagram.com-u.

6.4      Korisnik/Korisnik aplikacije garantuje da je regulisao odnose sa svim licima čije fotografije se nalaze na odabranim fotografijama u galerijama/na profilima iz člana 6.3., kao i da je regulisao prava sa autorima i drugim licima koja imaju neko pravo na tim fotografijama odnosno da je sam autor tih fotografija, kao i da ima pravo da omogući Aplikaciji pristup tim fotografijama.

6.5      Pristup fotografijama iz člana 6.3, Aplikacija ostvaruje tek nakon pribavljanja izričite saglasnosti Korisnika/Korisnika aplikacije date u te svrhe, i to putem odgovarajuće forme na Aplikaciji.

6.6      Nakon prihvata iz člana 6.5. i odabira fotografija iz određene galerije iz člana 6.3 Korisnik/Korisnik aplikacije može da pristupi Naručivanju Usluge u skladu sa ovim Uslovima.

6.7      Korisnik ima pravo da uloži reklamaciju na Uslugu aplikacije na način i u roku predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije i u skladu sa drugim važećim normama koje regulišu ovo pitanje.

6.8      Ukoliko Administrator utvrdi da Korisnikova reklamacija ispunjava uslove iz člana 6.7, reklamacija će biti usvojena i proizvoditi sve pravne posledice predviđene odbredbama akata navedenih u članu 6.7.

6.9.     Pravo na reklamaciju

6.9.1. Ukoliko Korisnik ima primedbe na uslugu ili na plaćanje iz člana 4. ima pravo da uloži reklamaciju Davaocu usluge, u roku od 15 dana od dana okončanja usluge/preuzimanja, a preko email adrese   support@alboomio.com

6.9.2. Nakon što primi reklamaciju iz člana 6.9.1. Davalac usluga će pokušati da otkloni problem u roku od 15  dana, od trenutka prijema reklamacije.

6.9.3. Ukoliko Davalac usluga ne uspe da otkloni problem na način predviđen članom 6.9.2. odnosno ukoliko se problem ponovi, Korisnik ima pravo na povraćaj uplaćenih sredstava.

6.9.4. Osnovanost reklamacionog prigovora, ocenjuje se prema pravilima Zakona o obligacionim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača Republike Srbije.

6.10. Povraćaj novca

6.10.1.U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Davala usluga je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

6.10.2. Ukoliko je plaćanje izvršeno na osnovu predračuna, povraćaj će se izvršiti na račun sa kog je uplata izvršena.

6.10.3. Ukoliko je plaćanje izvršeno pouzećem, povraćaj će biti izvršen na tekući račun, u dogovoru sa Korisnikom.

 

7.            ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI I PRAVA APLIKACIJE

7.1                  Aplikacije ima diskreciono pravo da onemogući Korisniku/Korisniku aplikacije pristup Aplikaciji u sledećim slučajevima:

-       ako posumnja da Korisnik/Korisnik aplikacije preduzima prevarnu radnju;

-       ako Korisnik/Korisnik aplikacije ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima;

-       ako Korisnik/Korisnik aplikacije omogućava pristup Fotografijama suprotno članu 6.4 ovih Uslova;

-       ako Korisnik ne plati Uslugu predviđenu ovim Uslovima ili je ne plati u predviđenom roku;

-       ako Aplikacija utvrdi da Korisnik/Korisnik aplikacije ponašanjem protivnim Uslovima nanosi štetu Aplikaciji;

-       iz drugih razloga za koje Aplikacija nađe da su opravdani ili celishodni.

7.3      U slučaju da Aplikacije onemogući pristup konrektnom Korisniku/Korisniku aplikacije, te on obriše Aplikaciju, a potom želi da ostvari pristup Aplikaciji sa iste imejl adrese, takav pristup će morati da bude prethodno odobren od strane Administratora.

7.4      Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Aplikaciji, Aplikacija ima pravo da zahteva od Korisnika/Korisnika aplikacije nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

7.5      U slučaju bilo kakvog spora, Aplikacija ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadležnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici/Korisnici aplikacije dostavili Aplikaciji i/ili informacije koje se odnose na Korisnike/Korisnike aplikacije.

 

8.         REŠAVANJE SPORA SA APLIKACIJOM

8.1      Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika/Korisnika aplikacije sa Aplikacijom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

8.2      Korisnici/Korisnici aplikacije i Aplikacija su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, saglasni su da će za sporove biti nadležan stvarno nadležan sud u Beogradu.

8.3      Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici/Korisnici aplikacije podnesu protiv Aplikacije, odnosno sporovi koje Korisnici/Korisnici aplikacije pokrenu protiv Aplikacije, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike Srbije koji regulišu materiju ovih Uslova.

 

9.         BRISANJE LIČNIH PODATAKA I APLIKACIJE

9.1      Svi lični podaci Korisnika brišu se nakon izvršenja ugovornih obaveza u vezi sa poručenom Uslugom, a po isteku rokova predviđenih Politikom privatnosti.

9.2      Korisnik i Korisnik aplikacije imaju mogućnost uklanjanja odnosno brisanja same Aplikacije sa svog uređaja.

9.3      Lični podaci Korisnika/Korisnika aplikacije koji su iskoristili opciju iz člana 9.2 biće u najkraćem roku uklonjeni iz evidencija Aplikacije, a najkasnije u rokovima predviđenim za čuvanje tih podataka u skladu sa Politikom privatnosti.

9.4      Izuzetno od člana 9.3, Aplikacija neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Aplikaciji u vezi sa Uslugom, ili ukoliko je Aplikacija prema važečim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o konkretnom Korisniku/Korisniku aplikacije čuva.

9.5      Izuzetno od člana 9.3 Aplikacija će sačuvati podatke i o Korisniku/Korisniku aplikacije koji je izvršio klik na polje „Sačuvaj za sledeću kupovinu“, s tim što će lični podaci ovog Korisnika biti vidljivi samo tom konkretnom Korisniku/Korisniku aplikacije, i to na konkretnom uređaju na kom je izvršio prethodno pomenutu radnju.

9.6.     Aplikacija ima diskreciono pravo da zabrani pristup Aplikaciji Korisniku aplikacije, posebno u slučajevima navedenim u članu 7 ovih Uslova.

9.7.     Aplikacija ima diskreciono pravo da zabrani pristup Aplikaciji i Korisniku u slučajevima iz člana 9.6., ukoliko je prema Korisniku izvršila sve ugovorne obaveze koje se tiču konkretne Usluge.

 

10.       PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

10.1    Aplikacija koristi podatke Korisnika/Korisnika aplikacije u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika/Korisnika aplikacije, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima/Korisnicima aplikacije, odnosno podatke neophodne za poslovanje i ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika/Korisnika aplikacije, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

10.2    Stupanje u pravni odnos sa Aplikacijom uslovljeno je prihvatom Politike privatnosti, koja je sastavni deo ovih Uslova korišćenja i nalazi se u njihovom prilogu, te usluge Aplikacije ne mogu da bude korišćene od strane Korisnika/Korisnika aplikacije koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni predviđen u Politici privatnosti.

 

10.3    Svi podaci o Korisnicima/Korisnicima aplikacije se strogo čuvaju i dostupni su samo Administratorima Aplikacije kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla i izvršenje ugovorne obaveze Aplikacije, a Aplikacije je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti Korisnika/Korisnika aplikacije u skladu i na način predviđen Politikom privatnosti i Evidencijom o obradi podataka o ličnosti.

10.4 Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u cilju korićenja u svrhe marketinga, Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa politikom privatnosti.

10.5.  Ukoliko Davalac usloge namerava da promoviše usluge Korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz obradu e-commerce transakcije, treba da ih obavesti unapred i da im pruže mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na e-commerce prodajnom mestu.

10.6. Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Davaoca usluge kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Davalac usluge je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

10.7. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Davaocu usluge prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Davaocu usluge je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organi.

10.8. U slučaju reklamacije iz člana 6.9. Davalac usluge ima pravo da na zahtev Banke u što kraćem roku dostavi podatke o reklamiranoj transakciji od strane Korisnika, odnosno njegove banke izdavaoca platne kartice.

10.9. Davalac usluge štiti bezbednost ličnih i poverljivih podataka na način opisan u članu 10.

10.10. Trgovac se obavezuje da od Korisnika neće zahtevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 i CVV broj, itd.

 

11.       OBEŠTEĆENJE

11.1    Korisnici/Korisnici aplikacije se obavezuju da će, u slučaju da se treće lice obrati Aplikaciji sa zahtevom, i/ili podnese protiv Aplikacije zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova od strane Korisnika/Korisnika aplikacije, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja a i/ili u vezi sa korišćenjem Aplikacije, da stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Aplikacije i da nadoknade celokupnu štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Aplikacija bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 

12.      BEZBEDNOST

12.1    Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svoje imejl adrese, Profila kao i uređaja sa kog im je omogućen pristup Aplikaciji i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju u okviru Aplikacije sa njihovog uređaja, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa tim uređajima/imejl adresama/Profilima.

12.2    Korisnici su dužni da obaveste Administratora Aplikacije čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup Aplikaciji sa njihovog uređaja/preko njihove imejl adrese/Profila ili ukoliko posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti njihovog uređaja sa kog im je omogućen pristup Aplikaciji/bezbednosti imejla/bezbednosti Profila/bezbednosti same Aplikacije.

12.3    Korisnici su obavezni da učine sve što je u njihovoj moći kako bi onemogućili neovlašćeni pristup Aplikaciji sa njihovog uređaja i/ili drugi vid narušavanje bezbednosti.

12.4    Aplikacija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog pristupa Aplikaciji, usled neuspeha Korisnika/Korisnika aplikacije da obezbedi svoj uređaj sa koga mu je omogućen pristup Aplikaciji/svoje imejl adrese/svog Profila, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika/Korisnika aplikacije.

12.5. Davalac usluge štiti poverljive podatake o transakciji, na način što se prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, dok sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni Davaocu usluge.

 

13.       KONTAKT PODACI APLIKACIJE / KORISNIČKI SERVIS

13.1    Korisnici/Korisnici aplikacije se mogu za sve informacije obratiti Administratoru Aplikacije koji pruža usluge tehničke podrške putem:

            -imejl adrese: support@alboomio.com ili

            -telefona: +381 65 5669 457

 

14.       ZAVRŠNE ODREDBE

14.1    Korisnici/Korisnici aplikacije izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Aplikacijom stupaju dobrovoljno.

14.2    Korisnici/Korisnici aplikacije izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Aplikacije i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika/Korisnika aplikacije, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.